Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám spustilo MŽP 22. Dubna 2009 na podporu nízkoenergetického bydlení a investic do energetických úspor.

Co je PASIVNÍ DŮM

Termín pasivní dům obecně označuje takovou budovu, která celoročně poskytuje tepelný komfort, aniž by využívala aktivní topný systém. Pasivní dům vychází ze základního principu - využívání pasivních existujících tepelných zisků, které jsou po většinu roku zdrojem tepla. Zisky tepla jsou:

 • externí (ze slunečního záření procházejícího okny)
 • interní (teplo vyzařované lidmi a spotřebiči)

Díky kvalitní tepelné izolaci a neprůvzdušnosti obvodového pláště budovy tyto zisky (až na nečetné výjimky extrémních mrazů) zajišťují příjemnou vnitřní teplotu. Odborný termín „energeticky pasivní dům“ (EPD) je vyhrazen pro budovu, která spotřebuje teplo na vytápění pod hranici 15 kWh/m2 za rok (hodnota vypočtená jako obecný standard pro středoevropské klimatické podmínky). Pro pasivní dům je důležitá promyšlená příprava projektu a architektonického řešení. Pasivní dům kromě nadstandardně dimenzovaného zateplení a pečlivě provedené aplikace vyžaduje další technologie - nejkvalitnější výplně stavebních otvorů a doplnění o systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu (rekupetrací). Význam a investiční výhodnost pasivního domu si lépe představíme srovnáním. Jeho spotřeba energií je méně než třetinová ve srovnání s mezní hodnotou pro nízkoenergetické domy (do 50 kWh/m2/za rok) a zhruba 8x nižší oproti běžné současné výstavbě (cca 120 kWh/m2 za rok). Navýšení investičních nákladů na výstavbu EPD činí u realizací v České republice 10-15 %. Pasivní dům se tak jeví jako nejspolehlivější investice pro kvalitní život ve stáří s návratností, která se zvyšováním cen energií neustále zkracuje.

Co je NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Nízkoenergetický dům je definován spotřebou tepla na vytápění do 50 kWh/m2 za rok. Z hlediska nároků na energie je nízkoenergetický dům přechodem mezi pasivním domem a dosavadní výstavbou. Norma tedy není tak striktní jako u pasivního domu a je možné ji docílit nejen u každé novostavby, ale i rekonstrukcí stávajícího objektu. Proto má koncept nízkoenergetického domu maximální podporu a v zahraničí je nízkoenergetický dům současným standardem. Nově se předpokládá, že od roku 2011 vznikne vyhláškou povinnost stavět jen nízkoenergetické domy. Uvedené dotace jsou zpravidla cílené k dosažení statusu nízkoenergetického domu. Nejdůležitějšími částmi přispívající k úspoře energií je obálka domu – obvodový plášť budovy, okna, střecha a podlaha na terénu.
Nízkoenergetický dům je v podstatě běžná stavba s promyšleným návrhem a kvalitním provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov". Poněkud jiný, ne tak volný, význam má termín nízkoenergetický standard, který je např. podmínkou pro přidělení dotace. Ten musí splňovat stanovené podmínky - průměrný součinitel prostupu tepla dle doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2. V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obálky je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, po realizaci splňovaly doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN podle normy ČSN 730540-2 (znění duben 2007) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN 730540-2 (znění duben 2007) nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy uvedenou v odst. 9.1 téže technické normy.

První pomoc - přehled stavebních norem, předpisů a certifikátů souvisejících se zateplením :

 • Ochrana a úspora tepla ČSN 73 0540-2, ČSN 14 8102, ČSN 060210
 • Energetická efektivnost zákon č. 406/2000 Sb. vyhl. č. 213/2001 Sb., č. 219/2001 Sb.
 • Životní prostředí a udržitelný růst: Zákon č. 244/1992 Sb. zákon č.100/2001 sb.
  Zákon č. 17/1992 Sb. zákon č.258/2000 sb. Vyhláška č.45/1996 Sb.
   

Program podporuje zateplování rodinných domů, nepanelových bytových domů, změnu vytápěcích systémů (tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solární systémy a v neposlední řadě také výměnu oken.
Vlastník, který se rozhodne pro částečné zateplení domu či bytu a bude chtít požádat o dotaci, ovšem bude muset udělat víc, než třeba jen vyměnit stará okna za nová. Podmínkou dotace je, že na domě provede minimálně tři z pěti druhů zateplení a úspor:

 • Komplexní zateplení domu
 • Dílčí zateplení vybrané části budovy
 • Výměna nebo pořízení nového způsobu vytápění a ohřevu vody
 • Kombinace opatření jsou zvýhodněny bonusem

Kdo může žádat o dotaci Zelená úsporám

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

 • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti)
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

Dotace vypadají krásně, ale celá věc má i několik omezení:
Všichni z Vás, kteří se rozhodnout o dotaci zažádat se musí připravit na papírovou válku.

 • Připravit si rozpočet
 • Nechat si vypracovat projekt
 • Vybrat dodavatele, materiál, technologii a zboží
 • Vyplnit žádost včetně příloh
 • Podat žádost o dotaci
 • Podepsat smlouvu
 • Realizovat projekt
 • Shromažďovat faktury a doklady
 • Doložit realizaci akce
 • Získat dotaci na účet

Na dotaci do dílčího zateplení lze dosáhnout i výběrem jen dvou opatření, souběžně je však potřeba investovat do nového způsobu vytápění. Jestliže majitel domu bude chtít v budoucnu v zateplování pokračovat, může si podat další žádost o dotaci. Po celkovém zateplení a s výměnou starého topení za nové se dá u rodinného domu získat kromě dotace i bonus ve výši 20 tisíc korun a u bytového domu 50 tisíc korun.
Samotné žádosti by měl vždy předcházet rozpočet, na jakou část investice má vlastník naspořeno a kolik si musí případně půjčit. Úvěry poskytují banky zapojené do programu Zelená úsporám. Stát ve většině případů proplatí až 50 procent nákladů. Výše dotace se řídí užitnou plochou domu či bytu v metrech čtverečních. Na rodinný dům se dá získat dotace až do plochy 350 m² a na bytovou jednotku až do 120 m² užitné plochy. Peníze se vyplácejí, až když je dům zateplený nebo má nové topení či kolektory.
Druhým nezbytným krokem pro  program Zelená úsporám je mít projekt. Ten může vypracovat jen autorizovaný odborník, například architekt nebo energetický auditor, který potvrdí, že investice sníží energetickou náročnost domu. U komplexního zateplení rodinného domu je například nutné dosáhnout měrné spotřeby nejvýše 70 kWh/m² podlahové plochy za rok a u bytového domu nejvýše 55 kWh/m² podlahové plochy za rok.
U výměny topení se žádost včetně příloh podává přímo na pověřenou banku. Jestliže majitel zatepluje rodinný dům, podá nejprve žádost a přílohy na krajskou pobočku Státního fondu životního prostředí (SFŽP), kde získá doklad o kontrole projektové dokumentace. Teprve s tímto potvrzením podá žádost na pověřenou banku.

Banky zapojené do programu Zelená úsporám

 • Česká spořitelna
 • ČSOB /Hypoteční banka /Poštovní spořitelna
 • Komerční banka/Modrá pyramida  
 • LBBW Bank CZ
 • Unicredit Bank

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

K žádosti o dotaci Zelená úsporámse přikládá List vlastnictví, projektová dokumentace a takzvaný Krycí list technických parametrů. V Krycím listu je potřeba uvést zvolené materiály, technologie a výrobky vybrané ze Seznamu výrobků a technologií a dále také zvolenou dodavatelskou firmu. Ta musí být zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů. Při vyplňování formulářů včetně příloh se vyplatí pečlivost, jinak se dokumenty vrátí k přepracování nebo doplnění.

Pokud je žádost schválená, žadatel dostane poštou tři výtisky smlouvy s rozhodnutím o poskytnutí dotace. Jednu podepsanou smlouvu je potřeba odeslat centrále SFŽP, druhou předat bance a třetí zůstává žadateli. Po podpisu smlouvy má majitel 18 měsíců na zateplení, půl roku na výměnu topení nebo instalaci kolektoru a na postavení nového pasivního domu dva roky. Součástí smlouvy je také závazek žadatele a jeho právních nástupců, že po dobu 15 let budou dům užívat jen k bydlení.

Po dokončení projektu majitel domu předloží ke kontrole faktury, projektovou a další dokumentaci. Banka mu pak do třiceti dnů převede peníze na účet.

Kromě výše uvedených povinných dokumentů je potřeba zmínit ještě další:

 • Datum:1. Dubna 2009 – dotace Zelená úsporám nelze poskytnout na stavby realizované před tímto termínem (rozhoduje datum kolaudace).
 • Provedení: jednotlivé práce musí provést odborná firma, kterou najdete na seznamu odborných dodavatelů (ZDE). To znamená, že dotaci na svépomocné práce poskytnout nelze.
 • Výrobky: MŽP svým programem podporuje pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené na seznamu výrobků (ZDE).

Jak podat žádost o dotace Zelená úsporám:

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank. Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

 • Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR - podpora u bytových domů)
 • Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice

Podrobné informace o programu naleznete na ww.zelenausporam.cz v Příručce pro žadatele, (Příloha Příručky pro žadatele. O příspěvek je lépe požádat před zahájením projektu a mít tak jistotu, že stát peníze rezervuje. Dotaci lze získat i po skončení akce, zažádat o ni je ale třeba nejpozději do dvanácti měsíců od ukončení akce. Důležité však bude opět datum 1. duben 2009.

Praktické informace MŽP

Program Zelená úsporám je rozdělen do tří základních oblastí:
 

 • A ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ
  1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
  2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dále jen dílčí zateplení)
 • B PODPORA NOVOSTAVEB V PASIVNÍM ENERGETICKÉM STANDARDU
 • C VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY
  1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  3. Instalace solárně - termických kolektorů
 • D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Z hlediska zateplení je možné získat dotaci na komplexní zateplení obytné budovy nebo na dílčí zateplení podle následujících podmínek:

A.1 Komplexní zateplení
Pro získání dotace je nutné zateplit celou obálku budovy. Za obálku budovy se považuje: střecha, fasáda, podlaha; okna + dveře Zároven musí zateplená budova dosahovat nízkoenergetický standard. Výše dotace je závislá od dosažené výpočtové hodnoty měrné potřeby tepla na vytápení, v kWh/m² za rok, zároveň se musí potřeba tepla na vytápění snízžt o 40% oproti stavu před zateplením.
   
Výše dotace
  RODINNÉ DOMY
  Dílčí zateplení RD, 40 kWh/m²
  Dílčí zateplení RD, 70 kWh/m²
1950 Kč/m² / max. 50%
1300 Kč/m² / max. 50%
  BYTOVÉ DOMY
  Dílčí zateplení RD, 30 kWh/m²
  Dílčí zateplení RD, 55 kWh/m²
 
1350 Kč/m² / max. 50%
900 Kč/m² / max. 50%
 
Podpora je přidělována jako fi xní částka na m² podlahové plochy komplexně zatepleného domu, anebo komplexně zateplené části domu a má formu dotace. Je stanovena maximální podlahová plocha, na kterou může být poskytnuta podpora, a to max. 350 m² na rodinný dům a 120 m² na bytovou jednotku v bytovém domě. Pro dotaci je stanoven procentní strop počítaný z uznatelných nákladů na zateplení obálky budovy (tj. včetně povrchové úpravy, výměny výplní otvorů oken a dveří, případně instalace systému nuceného větrání s rekuperací). Do této částky se nezapočítávají případné náklady na sanaci statických poruch nosné konstrukce a ostatní opravy vnějšího pláště budovy.

Kde zjistit požadované hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a u koho zajistit prokázání požadavků?

 • u autorizovaného inženýra v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov (projektant)
 • u autorizovaného architekta,
 • u energetického auditora na základě údajů z projektové dokumentace,
 • případně lze hodnoty převzít z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budovy

 

A.2 Dílčí zateplení
Pro získaní dotace Zelená úsporám je nutné zateplit minimálně dvě konstrukce a zároveň vyměnit kotel. V případě, že neuvažujete o výměně kotle musíte zateplit alespoň tři konstrukce.
Za konstrukci je považováno:

 • A.2.1 Zateplení vnějších stěn s dosažením UN≤0,25
 • A.2.2 Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu s dosažením UN≤0,16.
 • A.2.3 Zateplení podlahy nad zeminou s dosažením UN≤0,30, stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem s dosažením UN<=0,40.
 • A.2.4 Výměna oken s dosažením UW<=1,2 a zároveň vnějších dveří (z vytápěného nebo částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí s dosažením UN≤1,2, nebo z vytápěného do částečně vytápěného prostoru s dosažením UN≤2,3).
 • A.2.5 Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s účinností alespoň 75 % při dodržení podmínky, že v objektu jsou instalována těsná okna s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spár bude nejvýše iLV = 0,1 .10-4 m³.s-1.Pa-0,67). Zároveň musí tyto konstrukce dosahovat doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 a potřeba tepla na vytápění daného objektu se musí snížit min o 20% oproti stavu před zateplením.

Výše dotace Zelená úsporám
  RODINNÉ DOMY
  Dílčí zateplení RD – alespoň tři opatření
  Dílčí zateplení RD – dvě opatření
850 Kč/m² / max. 50%
650 Kč/m² / max. 50%
  BYTOVÉ DOMY
  Dílčí zateplení BD – alespoň tři opatření
  Dílčí zateplení BD – dvě opatření
 
600 Kč/m² / max. 50%
450 Kč/m² / max. 50%
 
Podpora Zelená úsporám je přidělována jako fixní částka na m² podlahové plochy dílčím způsobem zateplené budovy nebo dílčím způsobem zateplené její části. Má formu dotace. Různé výše dotace jsou stanoveny v případě, že žadatel realizuje dvě opatření, nebo alespoň tři opatření z nabídky. Je stanovena maximální podlahová plocha, na kterou může být poskytnuta podpora, a to max. 350 m² na rodinný dům a 120 m² na bytovou jednotku v bytovém domě. Pro dotaci je stanoven procentní strop počítaný z nákladů na realizaci vybraných opatření. Do uznatelných nákladů se započítávají náklady na povrchovou úpravu vnějších stěn a nezapočítávají se případné náklady na sanaci statických poruch nosné konstrukce a ostatní opravy vnějšího pláště budovy.
Kde zjistit požadované hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a u koho zajistit prokázání požadavků?
 

 • u autorizovaného inženýra v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov (projektant),
 • u autorizovaného architekta,
 • u energetického auditora na základě údajů z projektové dokumentace,
 • případně lze hodnoty převzít z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budovy


B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
V případě, že ste se rozhodli pro stavbu nového domu, mate možnost získat dotaci, ale jenom na novostavbu v pasivním energetickém standardu.
Co je to pasivní energetický standard?
Základním kritériem je dosažení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění:
 

 • u rodinných domů na úrovni nejvýše 20 kWh/m² podlahové plochy za rok
 • u bytových domů na úrovni nejvýše 15 kWh/m² podlahové plochy za rok

Poznámka: Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy nepřekročí hodnotu 0,22 W/(m²K) pro rodinné domy a 0,30 W/(m²K) pro bytové domy. Neprůvzdušnost obálky budovy bude garantována hodnotou n50≤0,6h-1, která bude ověřena.

Výše dotace Zelená úsporám:
Novostavba RD v pasivním standardu 220 tis. Kč
Novostavba BD v pasivním standardu 140 tis. Kč/b.
Kdo nejlépe zjistí, zda objekt splňuje parametry pasivního energetického standardu, a kdo zajistí prokázání splnění těchto parametrů?
 

 • autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologických zařízen budov (projektant)
 • autorizovaný architekt
 • energetický auditor na základě údajů z projektové dokumentace

Přečtěte si další články z naší stavební poradny:


© 2018 StavbaOnline.cz
Pro Váš pohodlný nákup využíváme soubory cookie. Procházením e-shopu potvrzujete, že jste se seznámil s tím, co cookie jsou a jak je můžete odmítnout. OK, ROZUMÍM