Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká

Suchá omítková směs pro vnitřní prostory, na sádro-vápenné bázi Čtěte níže dodací podmínky.

Výrobce:
Dostupnost:
Skladem u dodavatele
Běžná cena:
150,50 Kč
Nyní ušetríte:
-14,10 Kč (sleva -9%)
Cena pro vás:
164.70
136,10 Kč bez DPH

 

Dodací podmínky pro Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká

Možnosti dodání Cena
Doprava z nejbližšího skladu na dotaz

Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká - popis

##Identifikace nebezpečnosti## Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 Zamezte vdechování prachu
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352+P333+P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů
##Identifikace nebezpečnosti END##

Dokumenty k Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká


 
Zjistit proč vyzkoušet Baushop.cz

Diskuze k Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká

Ptejte se technické informace ohledně produktu Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká. Náš specialista vám rád a ochotně odpoví.
Přidat dotaz

Nenalezen žádný diskuzní příspěvek

Vložit novou otázku

Diskuze k produktu Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká je určená pro technické dotazy. Na otázky ohledně adres našich smluvních skladů Vám ochotně odpovíme na tel.: 283 883 323.

Recenze Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká

    Vložit nové hodnocení produktu

    Máte zkušenosti s produktem Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká? Podělte se s ostatními o své zkušenosti a napiště recenzi na Jádrová omítka a štuk WEBER dur / hladká, pomůžete tak dalším návštěvníkům při jejich rozhodování.

    1 2 3 4 5
    Klikněte na hvězdičku dle vašeho hodnocení.


© 2006-2021 StavbaOnline.cz
Pro Váš pohodlný nákup využíváme soubory cookie. Procházením e-shopu potvrzujete, že jste se seznámil s tím, co cookie jsou a jak je můžete odmítnout. OK, ROZUMÍM