DEN BRAVEN odstraňovač silikonu

Pro odstranění vytvrzeného silikonu ze zdiva, dřeva, keramiky, kamene, betonu, skla, kovů, plastů apod. Čtěte níže dodací podmínky.

Výrobce:
Dostupnost:
Skladem
Běžná cena:
198,80 Kč
Nyní ušetríte:
57,10 Kč (sleva 28%)
Cena pro vás:
141.80
117,20 Kč bez DPH

 

Dodací podmínky pro DEN BRAVEN odstraňovač silikonu

Možnosti dodání Cena
Doprava z nejbližšího skladu na dotaz

DEN BRAVEN odstraňovač silikonu - popis

Pro odstranění vytvrzeného silikonu ze zdiva, dřeva, keramiky, kamene, betonu, skla, kovů, plastů apod. Jednoduchá aplikace, např. odstranění zašlých spár okolo van, umyvadel, WC apod. Nenapadá povrchy čištěných materiálů. Minimální zápach. Obsahuje nanášecí štěteček.

Charakteristika:

 • okamžitě použitelný
 • odstraňuje vytvrzený i nevytvrzený silikon z různých podkladů
 • neobsahuje aromaty

 

##Identifikace nebezpečnosti## Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919293, 224915402
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
##Identifikace nebezpečnosti END##

Příslušenství k DEN BRAVEN odstraňovač silikonu


 
Zjistit proč vyzkoušet Baushop.cz

Diskuze k DEN BRAVEN odstraňovač silikonu

Ptejte se technické informace ohledně produktu DEN BRAVEN odstraňovač silikonu. Náš specialista vám rád a ochotně odpoví.
Přidat dotaz

Nenalezen žádný diskuzní příspěvek

Vložit novou otázku

Diskuze k produktu DEN BRAVEN odstraňovač silikonu je určená pro technické dotazy. Na otázky ohledně adres našich smluvních skladů Vám ochotně odpovíme na tel.: 283 883 323.

Recenze DEN BRAVEN odstraňovač silikonu

  Vložit nové hodnocení produktu

  Máte zkušenosti s produktem DEN BRAVEN odstraňovač silikonu? Podělte se s ostatními o své zkušenosti a napiště recenzi na DEN BRAVEN odstraňovač silikonu, pomůžete tak dalším návštěvníkům při jejich rozhodování.

  1 2 3 4 5
  Klikněte na hvězdičku dle vašeho hodnocení.


© 2006-2021 StavbaOnline.cz
Pro Váš pohodlný nákup využíváme soubory cookie. Procházením e-shopu potvrzujete, že jste se seznámil s tím, co cookie jsou a jak je můžete odmítnout. OK, ROZUMÍM